کاهش ۹ میلیون بشکه ای مصرف بنزین در اثر قرنطینه جهانی